Custom Pages
 • CONTACT US
 • ABOUT US
 • FAQ
 • HELP
Help
 • Portal Guide
 • Sitemap
 • Accessibility (W3C)
 • Mobile Web Guide
Web Policy
 • Terms & Condition
 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 

Latihan Industri

Latihan Industri (LI) adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di Institut Kraf Negara. Pelajar diisyaratkan Hadir Lulus (HL) latihan industri sebelum ia diperakukan untuk tujuan penganugerahan Sijil Seni Kraf atau Diploma Seni Kraf.

Pelajar akan ditempatkan di organisasi atau usahawan-usahawan kraf yang berdaftar dengan Jabatan / Agensi yang diberi kuasa oleh kerajaan atau yang berdaftar dengan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia selama tidak kurang dari empat (04) minggu (1 bulan) bergantung pada keperluan program masing-masing bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dengan suasana pengajian di Institut.

Pelajar adalah layak menjalani latihan industri setelah mereka menduduki dua kali peperiksaan akhir bagi program sijil dan tiga kali peperiksaan akhir bagi kursus diploma.

Pelajar diberi pilihan untuk memohon tempat latihan untuk memohon tempat latihan yang bersesuaian dengan bidang / pengkhususan yang dipelajari di Institut. Walau bagaimanapun, Pengurusan Akademik & Kemahiran Kraf berhak untuk menempatkan pelajar menjalani latihan mengikut kesesuaian prestasi akademik / pengkhususan semasa.

Pengurusan Akademik & Kemahiran Kraf juga bertanggungjawab untuk memastikan hubungan dua hala di antara organisasi / syarikat / firma / orang perseorangan yang menawarkan tempat latihan industri kepada pelajar dengan pihak Institut Kraf Negara sentiasa baik dan berterusan.

 • Membina personel / individu yang bertanggungjawab;
 • Berkomunikasi dengan berkesan;
 • Mengamalkan etika dan peraturan kerja;
 • Memberi pendedahan kepada alam pekerjaan yang sebenar;
 • Memberi peluang supaya boleh menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran
  semasa dalam pengajian; dan
 • Menghasilkan laporan latihan industri dalam bentuk laporan teknikal
Pengurusan Latihan Industri Institut Kraf Negara

 

Nama

Jawatan

[email protected]

No. Dihubungi

 Hajah Zuraida Mokhtar

Pengarah

zuraida

Samb. 102 / 103

 Faridah binti Haji Salehan

Ketua Akademik

faridah

Samb. 105

 Shamsheila Mazura Samsudin

Penyelaras Latihan Industri

sheila

Samb.151 @ 019-6107457

 

Makluman am untuk dihubungi :
Pengarah
Institut Kraf Negara
No.1, KM 20, Jalan Ipoh-Rawang
Taman Rekreasi Templer
48000 Rawang
Selangor

Telefon          :          03-60915322
Faksimili        :          03-60926072
E-mel            :          


[email protected]

Peraturan dan Syarat Latihan industri Pelajar Institut Kraf Negara (IKN), PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA digariskan untuk memastikan semua pelajar yang menjalani latihan industri dapat mengikut latihan dengan teratur, tenteram dan memahami kehendak kursus yang diikuti bagi mencapai objektif latihan.

Peraturan dan Syarat ini boleh dinamakan Peraturan dan Syarat Latihan industri Pelajar Institusi Kraf Negara.

Dalam Peraturan ini melainkan jika kandungan ayatnya mengkehendaki makna yang lain:

“Institusi Kraf Negara” ertinya sebuah Pusat Pengajian Latihan Kemahiran Kraf bagi melahirkan para lulusan dalam pelbagaibidang kraf.

“Kehadiran” ertinya menghadiri latihan, kerja-kerja industri atau apa jua program yang diiktiraf di bawah arahan Institusi Kraf Negara atau tempat di mana pelajar itu menjalani latihan industrinya.

“Sakit” ertinya mengalami masalah kesihatan sama ada fizikal atau mental atau hal-hal yang boleh memudaratkan yang disahkan oleh pakar perubatan dari hospital kerajaan.

“Pelajar” ertinya orang yang mengikuti pengajian di peringkat sijil atau diploma di dalam salah satu jurusan  dari enam (06) jurusan yang ditawarkan iaitu Senikraf Batik, Senikraf Tenunan, Senikraf Kayu, Senikraf Seramik, Senikraf Logam dan Senikraf Rotan.

“Pegawai Penyelaras” ertinya orang atau pegawai yang  dilantik oleh Institusi untuk menyelaras latihan industri di kilang.

“Latihan industri” ertinya suatu aktiviti luar kampus di mana pelajar didedahkan kepada suasana bekerja yang sebenar.

“Penyelia” ertinya pegawai syarikat yang bertanggungjawab menyelia aktiviti pelajar itu menjalani latihan.

BAHAGIAN 1

 

PENGENALAN

1.1 Latihan industri merupakan suatu aktiviti pembelajaran di luar kampus yang mana pelajar akan ditempatkan di organisasi yang membuat pengeluaran produk kraf, bersesuaian dengan kursus yang diikuti oleh pelajar supaya mereka mendapat pendedahan dalam suasana pekerjaan yang sebenarnya.

1.2 Semua pelajar sama ada di bawah Program Diploma atau Sijil diwajibkan menjalani latihan industri bagi melayakkan mereka mendapat Diploma atau Sijil masing-masing.

1.3 Tempoh latihan industri yang ditetapkan adalah selama tidak kurang dari empat (04) minggu bergantung kepada keperluan program dan kursus masing-masing.

BAHAGIAN 2

 

TUJUAN

2.1 Mendedahkan pelajar-pelajar kepada suasana pekerjaan yang sebenar.

2.2 Memberi peluang kepada pelajar supaya menggunakan sepenuhnya ilmu pengetahuan, kemahiran daa kebolehan yang telah dipelajari atau diperolehi untuk dipraktikkan dalam industry.

2.3 Mempelajari sistem-sistem yang dipraktikkan dalam pengeluaran produk bagi memperkayakan pengelaman pelajar.

2.4 Memenuhi salah satu syarat pentauliahan dah pengiktirafan bagi melayakkan pelajar dianugerahkan Sijil atau Diploma.

BAHAGIAN 3

 

KRITERIA PEMILIHAN TEMPAT

3.1 Pemilihan tempat latihan industri adalah berdasarkan kepada syarat yang telah ditetapkan berpandukan kepada kepentingan dan keperluan berikut:

3.2 Kerja-kerja  yang akan dijalankan di tempat latihan mestilah bersesuaian dengan kursus yang diikuti oleh pelajar.

3.3 Organisasi yang menjadi pilihan untuk menjadi tempat latihan mestilah berdaftar dengan Jabatan / Agensi yang diberi kuasa oleh kerajaan.

3.4 Organisasi tersebut hendaklah mempunyai pegawai yang bertanggungjawab mengawasi keseluruhan proses pengeluaran dan kerja-kerja penyeliaan atau operator pengeluaran.

3.5 Memastikan setiap gerak kerja yang dilakukan oleh pelajar mestilah berada di bawah pengawasan pegawai yang bertanggungjawab di organisasi berkenaan.

 

BAHAGIAN 4

 

TINJAUAN

4.1 Pegawai Penyelaras hendaklah mengemukakan cadangan nama-nama pegawai yang akan membuat lawatan tinjuan beserta jadual lawatan untuk mendapat persetujuan Pengarah, dua (2) bulan sebelum latihan industri dijalankan. Lawatan hanya dibuat bila terdapat perubahan dalam penempatan pelajar.

4.2 Pegawai yang dilantik untuk membuat tinjauan hendaklah mengenalpasti organisasi yang sesuai untuk menempatkan pelajar berdasarkan bidang kurus yangdiambil oleh pelajar berkenaan.

4.3 Pegawai juga dikehendaki melengkapkan Borang Tinjauan (IKN / Lam 2003 / 1) bagi setiap tempat yang dilawati dan diserahkan kepada Pegawai Penyelaras dalam tempoh seminggu setelah kembali dari membuat tinjauan.

4.4 Pengesahan kesanggupan organisasi untuk menerima pelajar menjalani latihan industri di tempatnyaperlu diterima selewat-lewatnya satu (01) bulan sebelum tarikh sebenar pelajar-pelajar menjalani industri.

4.5 Pelajar-pelajar juga boleh mencadangkan tempat-tempat yang sesuai kepada mereka bagi menjalani latihan industri untuk mendapat persetujuan pihak Institut. Cadangan hendaklah dibuat lebih awal supaya dapat diselaraskan dengan jadual tinjauan.

BAHAGIAN 5

 PERTUKARAN TEMPAT LATIHAN INDUSTRI

5.1 Sebarang pertukaran tempat latihan industri selepas diluluskan oleh Bahangian Akademik adalah tidak dibenarkan kecuali atas sebab-sebab yang munasabah dan disokong oleh jurusan yang berkaitan. Permohonan hendaklah dbuat melalui Borang Permohonan Tempat Latihan industri (IKN / LAM 2003 / 5).

5.2 Pegawai penyelaras dikehendai menyiasat sama ada pertukaran itu wajar dilakukan atau tidak. Jika sekiranya pertukaran itu wajar dilakukan, Pegawai Penyelaras boleh meluluskan pertukarannya dan terus mengeluarkan surat kepada organisasi yang baru dan Cawangan Kraftangan Negeri berkenaan, Ketua Akademik, Unit Pentadbiran serta pelajar berkenaan.

5.3 Pelajar dikehendaki menunggu sehingga surat kelulusan pertukaran diperolehi sebelum menjalani latihan industri.

5.4 Jika sekiranya hasil siasatan mendapati pertukaran pelajar tidak wajar dilakukan, maka Pegawai Penyelaras diminta memaklumkan kepada pelajar yang berkenaan dengan kadar segera.

BAHAGIAN 6

 

PERMOHONAN DAN PENEMPATAN PELAJAR

6.1 Pegawai Penyelaras Latihan industri hendaklah menghantar surat kepada organisasi tempat latihan industri hendak dijalankan dengan menyertakan senarai nama-nama pelajar yang akan menjalani latihan serta disalinkan kepada Ketua Akademik dan Cawangan Kraftangan Negeri berkenaan bagi mendapat kerjasama mereka. Pelajar-pelajar juga hendaklah memaklumkan mengenai penempatan mereka.

6.2 Pegawai Penyelaras Latihan industri hendaklahmemaklumkan kepada Unit Pengurusan Perkhidmatanmengenai senarai pelajar yang akan menjalani latihan industri serta penempatannya.

6.3 Pelajar hendaklah mendapatkan buku log masing-masing dari Pegawai Penyelaras sebelum latihan industri dimulakan.

6.4 Borang Permohonan Latihan industri (IKN / LAM 2003 / 2) hendaklah diisi oleh pelajar yang akan menjalani industri dan mestilah dihantar kepada Pegawai Penyelaras Latihan industri pada waktu yang ditetapkan.

BAHAGIAN 7

 

PENGESAHAN LAPOR DIRI

7.1 Setiap pelajar perlu mengesahkan kehadiran mereka untuk menjalani latihan industri dengan mengisi boring Pengesahan Lapor Diri (IKN / LAM 2003 /3) dalam empat (04) salinan. Pelajar juga hendaklah mendapatkan pengesahan daripada majikan tempat mereka menjalani latihan industri.

a) Asal Putih –  Simpanan Pegawai Penyelaras   (diserahkan kepada Pegawai Pelawat)
b) Salinan Biru  –  Majikan Penempatan industri
c) Salinan Kuning –  Simpanan Pelajar   (diserahkan kembali bersama buku log)
d) Salinan Hijau –  PKKM Cawangan Negeri berkenaan   (diserahkan kepada Pegawai Pelawat)

BAHAGIAN 8

 

LAWATAN SEMASA LATIHAN

8.1 Seorang pegawai dari jurusan berkenaan akan dilantik bagi membuat tinjauan sekurang-kurangnya sekali semasa pelajar menjalani latihan industri.

8.2 Lawatan ini bertujuan untuk memnentukan kesesuaian pelajar dengan organisasi berkenaan, memeriksa dan mengesahkan buku log, mendapatkan maklumbalas dri pelajar berkenaan bidang tugas yang diberikan oleh majikan dan sebagainya.

8.3 Pegawai yang membuat lawatan dikehendaki menyediakan satu laporan setelah selesai membuat lawatan dengan mengisi Borang Tinjauan Lawatan Latihan industri (IKN / LAM 2003 / 4).

8.4 Borang Lawatan Tinjauan Latihan industri yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada Penyelaras Latihan industri untuk semakan dan tindakan selanjutnya.

BAHAGIAN 9

 

BUKU LOG DAN KAEDAH PENYEDIAAN

9.1 Semua pelajar yang menjalani latihan industri dikehendaki melengkapkan Buku Log yang akan diberi oleh pihak IKN.

9.2 Maklumat / Dokumen buku log mengandungi:

a. Salinan Borang Pengesahan Lapor Diri
b. Salinan Borang Pertukaran Tempat Latihan industri
c. Alamat, nombor telefon dan nombor faks IKN
d. Panduan mengisi buku log

9.3 Semua gerak kerja yang melibatkan kursus semasa menjalani latihan industri hendaklah dicatatkan di dalam buku log secara terperinci.

9.4 Gerak kerja yang dicatatkan di dalam buku log mestilah disahkan oleh Penyelia organisasi tempat latihan industri dijalankan pada haribekerja terakhir setiap minggu.

BAHAGIAN 10

 

SERAHAN BUKU LOG

10.1 Pelajar yang telah menjalani latihan industri dengan jayanya dikehendaki menyerahkan buku log kepada Pegawai Penyelaras latihan industri dalam tempoh satu (01) minggu selepas melaporkan diri semula di IKN.

10.2 Sebarang alasan yang dikemukakan oleh pelajar berhubung kehilangan, kecurian, kerosakan atau kemusnahan yang serius pada buku log tidak akan diterima. Dalam kes tersebut, pelajar boleh dianggap tidak menyempurnakan latihan industri.

BAHAGIAN 11

 

DISIPLIN PELAJAR

11.1 Kehadiran pelajar adalah tertakluk di bawah peraturan organisasi tempat pelajar menjalani latihan dan juga IKN.

11.2 Pelajar yang tidak hadir tanpa sebab yang munasabah melebihi tiga (03) hari dar i tempoh keseluruhan latihan industri dikenakan tindakan.

11.3 Pelajar yang tidak menghantar Borang Pengesahan Lapor Diri juga tidak dianggap tidak menjalani latihan industri.

11.4 Setiap pelajar adalah bertanggungjawab untuk memeklumkan kepada Pegawai Penyelaras latihan industri secara bersurat sekiranya vberlaku sebarang perubahan atau masalah berikut:

a) Organisasi tempat pelajar menjalani latihan tidak mahu  menerima pelajar semasa tarikh melapor diri.
b) Organisasi tempat pelajar menjalani latihan diisytiharkan muflis semasa tempoh latihan industri.
c) Bidang tugas yang diberikan tidak sesuaidengan kursus yang diceburi oleh pelajar.
d) Pelajar ingin bertukar syarikat atau tempat latihan.
e) Pelajar berpindah tempat kediaman.
f) Pelajar diancam secara merbahaya oleh orang-orang yang tidak
bertanggungjawab dan sebagainya.

11.5 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai sepanjang masa menjalani latihan industri.

11.6 Pelajar-pelajar mestilah menjaga nama baik IKN sepanjang masa menjalani latihan industri.

11.7 Pelajar-pelajar yang tidak berdisiplin dan berkelakuan yang tidak baik boleh dikenakan tindakan.

BAHAGIAN 12

 

GAJI, UPAHAN ATAU ELAUN

12.1 Pelajar dilarang sama sekali menuntut atau meminta apa-apa bayaran gaji, upah atau elaun daripada syarikat atau kilang atau pengusaha kraf melainkan mereka menawarkannya dan ianya hendaklah ditakrifkan
sebagai bayaran saguhati sahaja.

12.2 Sebarang bayaran yang diterima oleh pelajar dengan cara yang dibenarkan hendaklah dimaklumkan Pegawai Penyelaras latihan industri.

BAHAGIAN 13

 

KEMUDAHAN

13.1 Setiap pelajar tertakluk di bawah Skim Insuran Berkelompok yang meliputi seluruh tempat lain sama ada di bilik kuliah, di bengkel atau pekarangan tempat latihan dan juga tempat latihan industri dijalankan.

13.2 Pelajar dibayar elaun tambahan bagi menampung keperluan penginapan dan pengangkutan tempatan sebanyak RM10.00 sehari sepanjang tempoh latihan industri dijalankan.

BAHAGIAN 14

 

SISTEM PENILAIAN

14.1 Penilaian bagi latihan industri dibuat berdasarkan kepada beberapa perkara iaitu:

a) Kehadiran pelajar menjalani latihan
b) Gerak Kerja yang dicatatkan di dalam buku log
c) Laporan Penyelia latihan industri
d) Laporan Pegawai yang membuat tinjauan

14.2 Pegawai Penyelaras latihan industri IKN dikehendaki menyerahkan buku log pelajar kepada Ketua Kursus untuk dinilai. Penilaian melalui buku log ini hendaklah dibuat berdasarkan kepada kekemasan, jenis gerak kerja yang dilakukan, lukisan, pengiraan, gambar-gambar yang berkaitan dengan gerak kerja, bilangan aktiviti yang dibuat berbanding tempoh latihan yang diikuti, inisiatif pelajar dan lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

BAHAGIAN 15

 

PELAJAR GAGAL

15.1 Mana-mana pelajar yang tidak menyempurnakan latihan industri dalam tempoh yang telah ditetapkan akan dianggap gagal menjalani latihan industri.

15.2 Pelajar yang gagal program latihan industri yang pertama boleh mengemukakan rayuan untuk mengikuti semula latihan industri. Rayuan hendaklah dikemukakan melalui Pegawai Penyelaras latihan industri.

15.3 Sekiranya rayuan tersebut Berjaya, maka pelajar berkenaan dikehendaki menjalani semula latihan industri dalam semester yang berikutnya.

15.4 Pelajar yang mengikuti latihan industri untuk kali kedua tidak akan diberi sebarang elaun bayaran yang berkaitan.

BAHAGIAN 16

 

PENUTUP

16.1 Latihan industri sangat penting bagi meningkatkan pengetahuan dan memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada pelajar secara praktikal selain daripada latihan yang disediakan semasa aktiviti pembelajaran di dalam kampus.

16.2 Pelajar boleh menimba seberapa banyak ilmu pengetahuan dan kemahiran semasa menjalani latihan industri.